!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

Föreningens policy gällande upplåtelse av lägenhet i andra hand

Brf Råck16 har till ändamål att upplåta bostadslägenheter för permanentboende till medlemmar i föreningen. Det ska noteras att det är bostadsrättsföreningen som äger lägenheten, medlemmen äger endast en nyttjanderätt. Av olika skäl kan medlemmar tillfälligt vilja upplåta den disponerade lägenheten till icke medlemmar. I en bostadsrättsförening förväntas medlemmarna delta i föreningens gemensamma aktiviteter samt vara tillgängliga för de uppgifter som kan förekomma. Upplåtelse i andra hand innebär för föreningen ett minskat underlag till dessa, för föreningen gemensamma aktiviteter. Styrelsen medger därför upplåtelse i andra hand i begränsad omfattning.

Styrelsens tillstånd
All upplåtelse i andra hand ska godkännas av styrelsen för Brf Råck16. Detta för att styrelsen har en skyldighet att veta vilka som bor i föreningens hus.

Ansökan om upplåtelse i andra hand ska inkomma senast 30 dagar före planerad upplåtelse. Ansökan ska mailas till styrelsen@rack16.se 


Ansökan ska innehålla:

  • Skäl till upplåtelsen.
  • Önskad tidsperiod (medges med högst ett år i taget med möjlighet till förlängning till maximalt tre år).
  • Personnummer och samtliga kontaktuppgifter till den/de som ska bo i lägenheten.
  • Om skäl är utlandsboende ska en till medlemmen närstående person utses som kontaktperson för styrelsens räkning. Kontaktuppgifter och relation till kontakpersonen ska bifogas ansökan.

Medlemmen ska informera hyresgästen om att styrelsen, efter skriftlig avisering, ska ges tillgång till lägenheten.


Byte av boende
Maximal omsättning av lägenheten är två hyresgäster per år. Vid byte av hyresgäst ska ansökan inkomma i så god tid att styrelsen kan ta beslut om ny hyresperiod senast 30 dagar före avtalsslut.

Hyresgästens möjlighet att nyttja föreningens lokaler

  • Hyresgästen har tillgång till tvättstugan, cykelförråd.
  • Hyresgästen ges ej möjlighet att hyra gästlägenheten, biografen eller samlingslokalen.

Otillåten upplåtelse
Om en medlem utan styrelsens samtycke upplåter sin lägenhet i andra hand betraktas det som otillåten upplåtelse. Om inte medlemmen följer styrelsens anmaning till rättelse, det vill säga att omgående upphöra med den otillåtna upplåtelsen, kan föreningen säga upp medlemmens nyttjanderätt till lägenheten.


Kan styrelsens beslut överklagas?
Om styrelsen säger nej till upplåtelse i andra hand, har medlemmen möjlighet att överklaga via hyresnämnden.

 
Önskar du hyra ut din bostad i andra hand?

Vänligen fyll i blanketten nedan och maila denna till styrelsen@rack16.se

Ansökan hanteras normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om andrahandsuthyrning inkommit till föreningen. Vid hög belastning på styrelsen kan det dröja längre.

  • Föreningen kommer att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning, enligt stadgar. Avgiften är 10% av ett prisbasbelopp på årsbasis. Sker uthyrningen del av år så betalar man avgift för de månader som uthyrningen sker. Detta gäller både nya ansökningar och påbörjade andrahandsuthyrningar som ansöker om förlängning.
  • Du som bostadsrättshavare ansvarar för din bostad även under uthyrningstiden. Detta innebär att du ska se till att årsavgiften blir betald, att din hyresgäst inte missköter sig med mera. Se nedan dokument för mer info.

Vänd dig till Hyresnämnden för mer information.

Dokument

Råck16 - Underhållsansvar i en bostadsrätt.pdf 2016-12-26
Råck16 - Ansökan om andrahandsuthyrning.pdf 2017-01-11